NOW AVAILABLE

Hrafngaldur Óðins (Forspjallsljóð),
2011
Edited with introduction, notes and translation by Annette Lassen,

Viking Society For Northern Research, 120 page critical edition.

Available for purchase from the
Viking Society for Northern Research:  
 
"The introduction discusses the numerous surviving manuscripts of the poem, as well as its date, provenance and literary background, and each stanza of the text has a version in prose word order, an English translation and extensive commentary."
 
  The following preprint is a report of the work in progress, circa 2006.  


Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð:
Et antikvarisk digt?

 Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð:
An antiquarian poem?
1
  BACK
Annette Lassen
(Háskóli Íslands)
from the 13th International Saga Conference 2006
Translated by William P. Reaves, 2011

HOME

Blandt de eddadigte, som ikke er overleveret i middelalderlige håndskrifter, er Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð (‘Odins ravnegalder/ Indledningsdigt’). Det ældste bevarede håndskrift, der indeholder digtet, er Holm papp 15 8vo, som er skrevet i sidste halvdel af 1600-tallet og blev bragt til Sverige af Guðmundur Ólafsson i 1681. Editio princeps er i første bind af den arnamagnæanske udgave af eddadigtene fra 1787.
Allerede kort tid efter digtet kom på tryk var man uenig om, hvorvidt det var gammelt eller ungt.2 Siden Bugges eddaudgave (1867) har holdningen været den, at digtet må anses for eftermiddelalderligt både på grund af dets stil og overlevering. Hrafnagaldur Óðins udelades således uden diskussion i nyere udgaver af eddadigte, og optræder hverken i forskningsartikler, -monografier eller opslagsværker (jf. fx. Medieval Scandinavia og Kulturhistorisk leksikon). I Island har man imidlertid i den senere tid argumenteret for, at digtet er fra middelalderen og derfor bør genoptages i korpusset af eddadigte. Jeg skal i det følgende gøre rede for denne diskussion og dertil præsentere min egen foreløbige undersøgelse og kollationering af håndskrifterne.
Både hvad angår indhold og titel er Hrafnagaldur Óðins/ Forpjallsljóð anderledes end de eddadigte, som er overleveret i islandske håndskrifter fra 1200-tallet og senere. I digtet beskrives tilsyneladende et mislykket forsøg på at skaffe viden i underverdenen, men trods titlen knyttes digtet hverken til Odin eller hans ravne i særlig grad, og man har ikke kunnet blive enig om, hvilket andet eddadigt Hrafnagaldur Óðins skulle danne forspjall eller indledning til, som undertitlen indikerer. Allerede i 1600-tallet havde digtet ry for at være stort set utilgængeligt (Guðmundur Magnússon 1787, 204). Den bevarede tekst har sproglige fejl og er ganske enkelt svær at forstå.
I sin udgave af eddadigtene (1867) anså Bugge digtet for at være en eftermiddelalderlig antikvarisk konstruktion. I fortalen til denne udgave skriver Bugge om Hrafnagaldur Óðins:


Dette Digt bør for Fremtiden udelukkes fra Samlingen af norrøne mythiske og Heroiske Kvæder. [...] Forspjallsljóð [...] er et lærd Digt, forfattet i senere Tid af en Mand, som var vel bevandret, ja belæst i de gamle Kvæder og som med Tendents søgte at efterligne en længst forgangen Tids Digtning; det blev rimelig fra først af fæstet med Pen i Bog. (Bugge (udg.) 1965 [1867] xlvi-xlvii)


Bugge anfører, at mens eddadigtene generelt er svære at forstå på grund af deres høje alder og fremmede materiale, er Hrafnagaldur Óðins svært forståeligt på grund af dets ‘kunstlede’ udtryk og ‘søgte’ billeder (Bugge (udg.) 1965 [1867], xlvii). Herefter argumenterer Bugge på sprogligt grundlag for digtets unge alder 3, hvorpå han konkluderer:


et Digt, hvis Forfatter forholder sig paa denne Maade til det gamle Sprog, kan efter mit Skjön ikke være fra Middelalderen overhoved, men maa være fra nyere Tid. Jeg tror, at det ikke er ældre end 17de Aarhundred. (Bugge (udg.) 1965 [1867], xlvi-xlvii).

Among the Eddic poems that have not been preserved in medieval manuscripts is Hrafnagaldur Óðins/ Forspjallsljóð ('Odin's Raven-Magic/ Introductory Poem'). The oldest surviving manuscript containing the poem is Holm. Papp. 15 8vo, written in the latter half of the 1600s and brought to Sweden by Guðmundur Ólafsson in 1681. Editio princeps is the first volume of the Arnamagnæan edition of the Eddic poems from 1787.
Shortly after the poem was published there were already disagreements about whether it was old or young.
2 Since Bugge's Edda edition (1867), the view has been that the poem must be considered post-medieval because of both its style and history. Hrafnagaldur Óðins was thus omitted without discussion in later editions of the Eddic poems, and does not  occur in research articles, monographs or reference works (see eg. Medieval Scandinavia and Cultural Lexicon). In Iceland, however, it has recently been argued that the poem is from the Middle Ages and therefore should be returned to the corpus of the Eddic poems. I shall first review this discussion and then present my own preliminary investigation and collation of the manuscripts.
Both in content and title Hrafnagaldur Óðins/ Forpjallsljóð is different from the Eddic poems which have survived in Icelandic manuscripts from the 1200s and later. The poem apparently describes  a failed attempt to acquire knowledge in the underworld, but despite the title, the poem is connected to neither Odin nor his ravens in particular, and no one has been able to determine which Eddic poem Hrafnagaldur Óðins would form a 'forspjall' or 'introduction' to, as the title suggests. In the 1600s, the poem had already earned a reputation for being virtually inaccessible (Guðmundur Magnússon 1787, 204). The extant text has grammatical errors  and is simply difficult to understand.
In his edition of the Eddic poems (1867) Bugge considered  the poem to be a post-medieval antiquarian  construct. In the preface to this edition, Bugge writes of  Hrafnagaldur Odins:

"In the future, this poem should be excluded from the collection of Norse mythical and heroic poems. [...] Forspjallsljóð [...] is a learned poem, written in later times by a man who was well-versed, indeed well-read in the old poems and who with intent sought to emulate the poetry of a long bygone time. It was probably composed from the first with pen in book." (Bugge (eds.) 1965 [1867], xlvi-xlvii).
 

Bugge points out that while Eddic poems generally are difficult to understand because of their advanced age and extraneous material,  Hrafnagaldur Óðinns is difficult to understand because of its 'artistic' expression and 'affected' imagery (Bugge (eds.) 1965 [1867] xlvii). After arguing on linguistic grounds for the poem's young age,3 Bugge concludes:

 
"a poem, the author relates in this way to the ancient language, in my opinion cannot be from the Middle Ages, but must be from more recent times. I think that it is no older than 17th century." (Bugge (eds.) 1965 [1867], xlvi-xlvii).
 

Hvad der taler imod Bugges tolkning af digtets alder, er Árni Magnússons omtale af digtet i et brev dateret d. 18/6 1729 til Jón Halldórsson, provst i Hitardalur. Bugge kendte dette brev, men mente ikke, at man kunne fæste lid til det (Bugge (udg.) 1965 [1867], xlviii).
Ég hafði (sem brann) bréf Sáluga Séra Ólafs (Skólameistara okkar) áhrærandi eina af þessum odis (mig minnir Hrafnagaldur Óðins) að Magister Brynjólfur hafi þá kviðu uppskrifa látið eftir gömlu saurugu einstaka blaði, og minnir mig þar stæði, að þar aftan við hefði vantað, og eins kynni um fleira gengið vera. Þetta verður svo sem allt í þoku, því documentin eru burtu. (Normaliseret efter Jón Margeirsson (udg.) 1975, 147) ‘Jeg havde (som brændte) salig Pastor Ólafurs (vor skolemesters) brev angående en af disse oder (så vidt jeg husker Hrafnagaldur Óðins), at Magister Brynjólfur havde ladet kvadet afskrive efter et enkelt gammelt, beskidt blad, og så vidt jeg husker, stod der, at der havde manglet noget til sidst, og at det kunne være sket med mere på samme måde. Dette står alt ligesom i tåge, for dokumenterne er væk.’
Árni Magnússons omtale af, at Brynjólfur Sveinsson ifølge et brev skulle have ladet afskrive Hrafnagaldur Óðins efter et enkelt gammelt og beskidt blad, taler for, at digtet kan stamme fra middelalderen
4. Árni Magnússon var dog ikke sikker på, at det omtalte digt var Hrafnagaldur Óðins. Efter branden i 1728 er det som en tåge for ham, skriver han. Vi kan derfor ikke vide med sikkerhed, om disse oplysninger står til troende eller ej. Noget, der dog kunne tale for, at Árni Magnússons oplysninger er rigtige, er, at man normalt ikke har anset digtet for at være fuldstændigt overleveret — og ifølge Árni Magnússon manglede slutningen af digtet 5. Bladet, som Árni Magnússon omtaler, må selvfølgelig have stammet fra en bog, da man ikke kender eksempler på, at andre tekster end diplomer har været skrevet på enkelte blade. Digtet begynder og ender imidlertid med fuldstændige strofer, hvilket kan forekomme mistænkeligt for et digt, der skal være fragmentarisk overleveret.
Digtet består af 26 8-linjede strofer. Til sammenligning står 16 1/2 strofer af Völuspá på rectosiden af det første blad af Codex Regius af eddadigtene (GKS 2365 4to). Codex Regius har en sammenhængende tekst, mens de unge håndskrifter med Hrafnagaldur Óðins har en tekst opsat i linjer og strofer. Det er således ikke umuligt, at de 26 strofer kan have stået på ét blad med sammenhængende tekst. Men selv hvis dette beskidte blad med Hrafnagaldur Óðins har fandtes, kan vi ikke vide, hvor gammelt det har været. Der er i øvrigt intet grundlag for at antage, at det tabte blad har indeholdt den første nedskrift af digtet. Bedømmelsen af håndskrifters alder var upræcis på Brynjólfur Sveinssons tid, som dateringen af Codex Regius af eddadigtene viser. Her skød man omkring 150 år forkert, hvilket også kan være tilfældet i forbindelse med det formodede tabte blad med Hrafnagaldur Óðins. Árni Magnússon kan have overtaget en vending, som Brynjólfur Sveinsson har brugt, så udsagnet kan ikke bruges til nogen absolut datering.
En del af den nye beskæftigelse med digtet er Eysteinn Björnsson og William P. Reaves’ publikation af digtet på internettet (www.hi.is/~eybjorn/ugm/hrg/hrg.html).

What speaks against Bugge's interpretation of the poem's age is Árni Magnússon reference to the poem in a letter dated June 18, 1729 to Jón Halldórsson, Dean of Hítardalur. Bugge knew this letter, but did not think it reliable (Bugge (eds.) 1965 [1867], xlviii).
 
Ég hafði (sem brann) bréf Sáluga Séra Ólafs (Skólameistara okkar) áhrærandi eina af þessum odis (mig minnir Hrafnagaldur Óðins) að Magister Brynjólfur hafi þá kviðu uppskrifa látið eftir gömlu saurugu einstaka blaði, og minnir mig þar stæði, að þar aftan við hefði vantað, og eins kynni um fleira gengið vera. Þetta verður svo sem allt í þoku, því documentin eru burtu,' (Normalized by Jón Margeirsson (ed.) 1975, 147)
 
'I
had (which burned) blessed Reverend Ólafur's (our principal's) letter regarding one of these odes (I believe Hrafnagaldur Odins) a song that Magister Brynjólfur had allowed  to be copied from one old, dirty leaf, and as I recall, he said that there was something missing at the end, and that it may have occurred in the same manner. This is all as if in a fog, the documents
are gone.'
  
Árni Magnússon's statement that Brynjólfur Sveinsson, who according to the letter allowed Hrafnagaldur Óðins to be transcribed from a single old and dirty leaf, suggests that the poem may come from the Middle Ages,4 Árni Magnússon was not sure if the poem he mentioned was Hrafnagaldur Odins. After the Great Fire of Copenhagen in 1728 it was like a fog before him, he writes. We cannot know for certian whether this information is accurate or not.  One thing, however, which could indicate that Árni Magnússon's information is correct, is that the poem is generally not thought of as completely preserved — and according to Árni Magnússon the end of the poem was missing.5  The leaf, which Árni Magnússon mentions, of course, must have stemmed from a book, because we do not know examples of texts other than diplomas which were written on individual sheets. The poem begins and ends, however, with complete stanzas, which may seem suspicious in a poem that was supposed to have fragmentarily survived.
The poem consists of 26 eight-line stanzas. By comparison, 16 1/2 stanzas of Völuspá stand on the recto side of the first leaf of the Codex Regius of the Edda (GKS 2365 4to). Codex Regius has an uninterrupted  text, while the young manuscripts with Hrafnagaldur Odin have the text set in lines and stanzas. It is not impossible that the 26 stanzas may have been on a single sheet with an uninterupted text. But even if this soiled sheet with Hrafnagaldur Odin existed, we cannot know how old it was. There is also no basis for believing that the lost leaf provided the first transcript of the poem. Assessment of the age of handwriting was imprecise in Brynjólfur Sveinsson's day as the dating of the Codex Regius of the Eddic poems demonstrate. His guess is about 150 years off, which may also be the case with the presumed lost leaf with Hrafnagaldur Odins. Árni Magnússon may have made a guess which Brynjólfur Sveinsson has used, so the statement cannot be used for any absolute dating.

Part of the new work with the poem is Eystein Björnsson and William P. Reaves' publication of the poem on the Internet (www.hi.is/~eybjorn/ugm/hrg/hrg. html).

Der fandtes også en omtale og kommentar på Eysteinn Björnssons hjemmeside, men den er siden fjernet. Ifølge oplysninger hentet 14/11 2002 mener Eysteinn Björnsson og Reaves, at Bugge tog fejl i sin datering af digtet. Ifølge dem skyldes de grammatiske fejl, at digtet blev skrevet af efter et defekt håndskrift.6 Der fandtes dertil oprindelig på hjemmesiden et fotografi af digtet i Holm papp 15 8vo og en tolkning, som er inspireret af den svenske forfatter Viktor Rydbergs Undersökningar i Germanisk Mythologi 1-2, men dette er også blevet fjernet.7 I dag findes kun en oversættelse til engelsk ved siden af den islandske tekst, og det fremgår ikke, hvilket håndskrift der er lagt til grund for deres tekst.


Imidlertid hævder Jónas Kristjánsson i en avisartikel, i Morgunblaðiðs Lesbók 27/4 2002, at digtet er fra 1300-tallet. Jónas Kristjánsson mener ikke, at digtets sproglige fejl, som Bugge fandt, er indsat af digteren for at give et alderdomligt præg ved blandt andet at efterligne stilen i Völuspá, uden at digteren dog har forstået det fuldt ud. Men der er ifølge Jónas Kristjánsson en del ord og sætninger i Hrafnagaldur Óðins, som er optaget fra Völuspá i Codex Regius.8 De mange fejl i afskrifterne af digtet skal være opstået ad to omgange: 1) ved digtets mundtlige tradering, og 2) ved afskrifterne. Árni Magnússons brev indgår derudover i hans argumentation for, at digtet er fra middelalderen. Endelig anfører Jónas Kristjánsson som sit nok vægtigste argument, at det, at de bevarede afskrifter af digtet går tilbage til ‘et gammelt, beskidt blad’, kunne forklare, hvorfor digtet indeholder så mange fejl og er så vanskeligt at forstå.
Man kan tilføje, at de afskrifter, der stammer fra Brynjólfur Sveinssons vigtigste skriver Jón Erlendsson fra Villingaholt, ikke er præcise, hvad man kan se af hans afskrift af Íslendingabók og af Árons saga.9 I sin udgave af Guðmundar sögur biskups I (1983) sammenholdt Stefán Karlsson den bevarede slutning af Árons saga i AM 551 db 4to med Jón Erlendssons (d. 1672) afskrift af dette håndskrift (AM 212 fol). Ifølge Stefán Karlsson er Jón Erlendssons afskrift ‘på mange steder forkert og nogle steder uforståelig’ som han forklarer med, at ‘forlægget allerede har været manglende og delvist svært at læse.’10 På samme måde er det ikke urimeligt at antage, at tekstfordærvelsen af Hrafnagaldur Óðins delvist stammer fra en afskrift, som Brynjólfur Sveinsson lod foretage, især fordi det sandsynlige forlæg, ifølge Árni Magnússons brev, skal have været beskidt og svært at læse.
Jónas Kristjánsson anser digtet i den overleverede form for at høre blandt de yngre middelalderlige eddadigte. På grund af påvirkningen fra Völuspá sætter Jónas Kristjánsson en terminus post quem ved dette digt, hvis tilblivelse han daterer til omkring 1000. Denne datering af Völuspá er imidlertid ikke sikker (jf. Johansson 2005, Sveinbjörn Rafnsson 1999). Påvirkning fra Völuspá viser imidlertid hverken, at Hrafnagaldur Óðins bør dateres til tiden omkring Völuspá blev digtet, eller at det er middelalderligt. Hvis skriveren af Hrafnagaldur Óðins har været blandt Brynjólfur Sveinssons skrivere i Skálholt er det ikke usandsynligt, at han har kendt Codex Regius af eddadigtene, som kom i Brynjólfurs eje i 1643.

Jónas Kristjánsson anfører sluttelig, at digtets metrik ville blive ødelagt, hvis svarabhakti-vokalen i nominativ-endelser (mask.) blev udeladt. Man finder svarabhakti-vokalen i håndskrifter fra 1300-tallet, hvorfor digtet ifølge Jónas Kristjánsson således ikke kan være digtet før.

There was also a discussion and commentary on Eysteinn Björnsson's website, but it has since been removed. (**)(*) According to data collected November 14, 2002,  Eysteinn Björnsson and Reaves believe that Bugge was wrong in his dating of the poem. According to them, the grammatical errors are because the poem was copied from a defective manuscript.6 On the site, there was originally a photograph of the poem in Holm Papp 15 8vo and an interpretation, which is inspired by Swedish author Viktor Rydberg's Investigations into Germanic Mythology [UGM] Vols. 1-2, but  this also has  been removed.7 Today there is only a translation into English next to the Icelandic text, and it is not clear which manuscript is the basis for their text.
Jónas Kristjánsson, however,  claims in a newspaper article in Morgunbladid Lesbók 27/4 2002,  that the poem is from the 1300s. Jónas Kristjánsson does not think that poem's linguistic errors, which Bugge concluded were inserted by the poet to give it the feel of age by, among other things, imitating the style of Völuspá without the poet, however, having understood it fully. But, according to Jónas Kristjánsson, there are some words and phrases in Hrafnagaldur Odin,  which were recorded from Völuspá in Codex Regius.8 The many errors in the transcript of the poem must have occurred in two stages: 1) the poem's oral transmission, and 2) transcripts. Árni Magnússon's letter is included in addition to his argument that the poem is from the Middle Ages. Finally, as his probably weightiest argument, Jónas Kristjánsson states that the fact that the extant copies of the poem all go back to 'an old, dirty leaf' "could explain why the poem contains so many errors and is so difficult to understand."
One can add that transcripts made by Brynjólfur Sveinsson's principal scribe Jón Erlendsson from Villingaholt are not entirely accurate, as we can see from his copy of Íslendingabók and Áaron saga.9 In his edition of Guðmundar sögur biskups I,  Stefán Karlsson (1983) compared the surviving conclusion of Aaron's saga in AM 551 4to
with Jón Erlendsson's (d. 1672) transcript of this manuscript (AM 212 fol.) According to Stefan Karlsson, Jón Erlendsson's transcript is 'wrong in many places and in some places incomprehensible' which he explains saying the 'model has already been partially damaged and is  difficult to read'.10 Likewise, it is not unreasonable to assume that the textual-depravity of Hrafnagaldur Óðinn partially derives from a transcript that Brynjólfur Sveinsson had made, especially because the likely manuscript, according to Árni Magnússon's letter, must have been dirty and difficult to read.

Jónas Kristjánsson considers the poem in its traditional form to belong among the younger medieval Eddic poems. Because of the influence of Völuspá,  Jónas Kristjánsson puts a terminus post quem with this poem, whose origins he dates to around 1000. This dating of Völuspá is not safe (see Johansson 2005, Sveinbjörn Rafnsson 1999). Influence from Völuspá, however, neither shows that Hrafnagaldur Óðinn ought to be dated to the period around when Völuspá was composed, or that it is medieval. If the scribe of Hrafnagaldur Odins was among Brynjólfur Sveinsson's scribes in Skálholt, it is not unlikely that he knew the Codex Regius of the Edda poems, which came into Brynjólfur's possession in 1643.
Jónas Kristjánsson argues finally that the poem's metrics would be destroyed if epenthesis-vowel-endings in the nominative (masc.) were omitted.
You find epenthesis-vowels in manuscripts from the 13th century, which is why, according to Jónas Kristjánsson, the poem  cannot be composed before then.

Kristján Árnason skrev en artikel i den samme avis, Morgunblaðiðs Lesbók 25/5 2002, hvor han argumenterer imod Jónas Kristjánssons datering af Hrafnagaldur Óðins. Kristján Árnason undersøger stavelseskvantitet i digtet og hævder, at det ikke opfylder de metriske regler, hvis det skal være digtet før stavelseskvantiteten ændredes på oldislandsk. Hvis der kun findes ord med korte trykstavelser i en verslinje, kan denne ifølge Kristján Árnason ikke have været i digtet, inden kvantitetsomvæltningen fandt sted (Kristján Árnason 2002, 11).11 I samme indlæg gennemgår Kristján Árnason digtets strofer, og finder syv linjer, der bryder de metriske regler i forhold til det gamle kvantitetsystem. Disse linjer findes primært i begyndelsen af digtet. Hans konklusion lyder, at det er usandsynligt, hvis ikke ligefrem umuligt, at digtet i dets overleverede form er fra 1300-tallet, for ændringen i den islandske vokalkvantitet begyndte ikke før 1400- eller 1500-tallet. Der er dog mange strofer uden brud på metrikken, hvorfor Kristján Árnason foreslår, at digtets strofer kan have forskellig alder, men at den, der satte digtet sammen, ikke kan have gjort det tidligere end i 1600-tallet.12

Digtet består af i alt 208 linjer, så Kristján Árnasons syv linjer udgør ca. 3% af det samlede digt, hvorfor det næppe rækker som et argument, for at digtet er sat sammen i 1600-tallet. Digtets overleverede stand er meget dårlig, hvad der kan skyldes det forlæg, som Árni Magnússon nævner. De syv linjers brud på metrikken kan være opstået i afskrivningsprocessen og behøver ikke være udtryk for tildigtninger i 1600-tallet.

 

Håndskrifterne

 

Der er aldrig foretaget en grundig undersøgelse af alle håndskrifterne, der indeholder Hrafnagaldur Óðins, og der foreligger ingen redegørelse for deres indbyrdes forhold. Der findes derfor heller ingen fyldestgørende tekstkritisk udgave af digtet. Jeg har undersøgt og afskrevet digtet i de tolv kendte håndskrifter, der indeholder det på islandsk, og har foretaget en kollationering af håndskrifterne. I forlængelse heraf planlægger jeg en tekstkritisk udgave af digtet.

Digtet er overleveret i mindst tretten håndskrifter, hvoraf et enkelt udelukkende indeholder en latinsk oversættelse.13 Min undersøgelse af de tolv håndskrifter, der indeholder det islandske digt, viser, at digtet kun er overleveret i én version, og at alle afskrifter i sidste ende må gå tilbage til det samme forlæg. Indtil jeg er færdig med den tekstkritiske udgave af digtet, skal min omtale af håndskrifterne i det følgende betragtes som foreløbig.

På grundlag af fælles fejl, skrivemåder, håndskrifternes varianter og eksisterende oplysninger om håndskrifterne synes det muligt at opdele håndskrifterne med Hrafnagaldur Óðins i fem grupper. Antallet af strofer er ens i alle håndskrifter. Stroferne er 8-linjede, bort set fra Holm papp 57 fol, hvor de er 4-linjede. Forskellene mellem håndskrifterne er små; der er tale om afskriftsfejl og nogle steder rettelser. Der findes intetsteds individuelle tildigtninger til eller udeladelser af digtets strofer. De fleste håndskrifter er skrevet i Sverige eller Danmark til brug for forskere i disse lande; flere af håndskrifterne har fx været i P. F. Suhms eje.

Kristján Árnason wrote an article in the same newspaper, Morgunbladid Lesbók 25/5 2002, where he argues against Jónas Kristjansson dating Hrafnagaldur Odin. Kristján Árnason investigates syllable-quantity in the poem, arguing that it does not meet the metric rules, so it must be composed before syllable-quantity changed in Old Icelandic. If only words with short stress syllables could be found in a verse of line, according to Kristján Árnason, it could not have been invented before this quantity-change took place (Kristján Árnason 2002, 11).11 In the same piece, Kristján Árnason reviews the poem's stanzas and finds seven lines which break the metric rules in relation to the old quantity system. These lines are found primarily in the beginning of the poem. His conclusion is that it is unlikely, if not impossible, that the poem in its traditional form is from the 1300s, the change in the Icelandic vowel quantity did not begin until the 1400s or 1500s. However, there are many verses without broken metrics, which is why Kristján Árnason suggests that the poem's stanzas may be of different ages, but the one who put the poem together, could not have done it earlier than in the 1600s. 12
The poem consists of a total of 208 lines, so Kristján Arnason seven lines is approx. 3% of the entire poem, so it hardly ranks as an argument that the poem was compiled in the 1600s. The poem's present condition is very bad, which can be due to the reasons Árni Magnússon cites. The seven lines of broken metrics may have been created in the transcription-process and do not reflect composition in the 1600s.
 
 

Manuscripts
 

There was never a thorough investigation of all the manuscripts that contain Hrafnagaldur Odin, and there is no explanation of their relationship. There is therefore no full text critical edition of the poem. I have studied and transcribed the poem in twelve known manuscripts containing it in Icelandic, and have made a collation of the manuscripts. By extension, I'm planning a text-critical edition of the poem. (Published March 2011).

The poem has survived in at least thirteen manuscripts, one of which contains a Latin translation.13 My examination of the twelve manuscripts containing Icelandic poem, shows that the poem only survived in one version and that all transcripts must ultimately go back to the same manuscript. Until I have finished the text-critical edition of the poem,  my comments on the manuscripts in the following regard are tentative.

On the basis of common errors, scribal marks, handwriting variations and existing information on the manuscripts, it seems possible to divide the manuscripts of Hrafnagaldur Odin into five groups. The number of stanzas is the same in all manuscripts. Stanzas are 8-lines, apart from Holm Papp 57 folio, where they are 4-lines. The differences between the manuscripts are small, there are transcription errors and patches in some places. No individual compositions or omissions of the poem's stanzas are found. Most manuscripts are written in Sweden or Denmark for use by scientists in these countries, several of the manuscripts have for example been in P.F. Suhm's posession.

Holm papp 15 8vo er, som nævnt, det ældste håndskrift, og blev bragt til Sverige i 1681 af Guðmundur Ólafsson (1652-1695), som bl.a. oversatte Heimskringla til svensk til Peringskiölds udgave (1697). Tre håndskrifter er afskrifter af Holm papp 15 8vo: Holm papp 34 fol, Holm papp 11 4to og NKS 1870 4to.

Thott 1492 4to, Thott 773 a fol og NKS 1109 fol tilhører en anden gruppe og er umiddelbare eller middelbare afskrifter af et håndskrift, der tilhørte Eyjólfur Jónsson (1670-1745), som var præst på Vellir i Svarfaðardalur. Dette håndskrift er ikke bevaret. NKS 1866 4to tilhører også denne gruppe, men må være afskrevet efter et andet, men nært beslægtet, forlæg end de nævnte håndskrifter.

Thott 1491 4to har digtet i en afskrift af en samling med fem digte. Forlægget for denne afskrift er ikke kendt.

NKS 1108 fol er skrevet af digteren Árni Böðvarsson i Hitardalur 1769. NKS 1111 fol er beslægtet med dette håndskrift.

Holm papp 57 fol, skrevet af Thormod Torfæus’ sekretær Ásgeir Jónsson, står for sig.

KB Add 14 4to indeholder digtet i latinsk oversættelse.

Uoverensstemmelserne mellem håndskriftgruppernes ordformer og skrivemåder er så små, at de alle må gå tilbage til det samme forlæg. Om det fælles forlæg er det gamle, beskidte blad, som Árni Magnússon nævnte, kan vi ikke vide. Det må anses for klart, at man i 1600- og 1700-tallet anså digtet for gammelt. I ingen af håndskrifterne er digtet skrevet med samtidens nygotiske kursiv, end ikke i håndskrifter, hvor denne skrift ellers er dominerende, hvilket indikerer, at man har ment, at digtet havde en høj alder — eller at man i det mindste ville foregive, at digtet var gammelt. At man var i stand til at arkaisere sproget i 1700-tallet ses ved et kig på det forfalskede digt, Gunnarslagr, som bl.a. er overleveret i NKS 1877 4to. I dette håndskrift præsenteres digtet på forsatsbladet med ordene:

 

 

Gunnars-lagr / Ein af þeim töpuðu kviðum / Sæmundar-Eddu, / fundin í Íslandi ár 1787 / af G. Magnæus / með fáeinum Leiðrettingum og útskýringum

 

‘Gunnars-lagr / et af de tabte kvad af Sæmundar-Edda, / fundet i Island år 1787 af G. Magnæus / med få rettelser og forklaringer’.

 

 

Digtet har et arkaiserende sprog og ordforråd og præsenteres som et genuint middelalderligt digt.14 En anden kendt forfalskning er Hafgeirs saga flateyings fra 1700-tallet.15 Et indicium for, at denne saga er et produkt fra 1700-tallet er bl.a. brugen af adjektivet þankafullur (sandsynligvis efter dansk tankefuld), som aldrig har fandtes på islandsk.

Denne metode kan bruges på Hrafnagaldur Óðins, som indeholder et låneord, der kunne give et fingerpeg om digtets alder. I strofe 20 har jeg fundet et middelnedertysk låneord, máltíð. Ifølge Veturliði Óskarsson er dette ord ikke almindeligt forekommende i islandsk indtil 1500. Det findes i et islandsk diplom fra 1380 og i enkelte håndskrifter fra ca. 1350 og til ca. 1530, bl.a. i et håndskrift med Bárðar saga Snæfellsáss og i Flateyjarbók (Veturliði Óskarsson 2003, 281). Brugen af substantivet máltíð indikerer, at digtet måske er skrevet mod slutningen af 1300-tallet.

Holm Papp 15 8vo, as mentioned, is the oldest manuscript, and was brought to Sweden in 1681 by Guðmundur Ólafsson (1652-1695), who for example translated Heimskringla into Swedish for Peringskiöld's edition (1697). Three manuscripts are copies of Holm Papp 15 8vo: Holm Papp 34 folio, Holm Papp 11 4to and NKS 1870 4to.
Thott 1492 4to, Thott 773 a folio and NKS 1109 folio belong to another group and are immediate or intermediary copies of a manuscript that belonged to Eyjólfur Jónsson (1670-1745), who was pastor at Vellir in Svarfaðardalur. This manuscript is not preserved. NKS 1866 4to also belongs to this group, but must be transcribed from another, closely related, copy than those manuscripts.
Thott 1491 4to has the poem in a copy of a collection of five poems. The model for this transcript is not known.
NKS 1108 folio is written by the poet Árni Böðvarsson in Hítardalur in 1769. NKS 1111 folio is related to this manuscript.
Holm Papp 57 folio, written by Thormod Torfaeus' secretary Ásgeir Jónsson, stands by itself.
KB Add 14 4to contains the poem in Latin translation.
The discrepancies between the  word forms and spellings of the handwriting group are so small that they must all go back to the same manuscript. If the common model is the old, dirty leaf that Árni Magnússon spoke of, we cannot know. It should be obvious that someone in the 1600s and 1700s would consider the poem ancient. In none of the manuscripts is the poem written in contemporary neo-Gothic italics, even in manuscripts where this font is otherwise dominant, indicating that they felt that the poem was ancient - or that one should at least pretend that the poem was old. That one was in a position to  archaicize language in the 1700s is demonstrated by a look at the forged poem Gunnarslagr which is preserved in NKS 1877 4to. In this manuscript the poem is presented on the cover page with the words:

 

Gunnars-lagr / Ein af þeim töpuðu kviðum / Sæmundar-Eddu, / fundin í Íslandi ár 1787 / af G. Magnæus / með fáeinum Leiðrettingum og útskýringum


'Gunnars-lagr / one of the lost poems of Sæmund's Edda, / discovered in Iceland year 1787 by G. Magnæus / with a few corrections and explanations. "


The poem has an archaicized language and vocabulary and is presented as a genuine medieval poem.14 Another famous forgery is Hafgeirs saga flateyings from the 1700s.15 One indication that this saga is a product of the 1700s includes the use of the adjective þankafullur (probably after Danish tankefuld), which never existed in Icelandic.
This method can be used on Hrafnagaldur Odins, which provides a loan word, which could provide clues to the poem's age. In verse 20, I have found a Middle Low German loanword, máltíð. According to Veturliði Oskarsson this word is not commonly found in Icelandic until 1500. It is found in an Icelandic diploma from 1380 and in a few manuscripts from ca. 1350 and ca. 1530, including in a manuscript of Bárðar saga Snæfellsáss and Flateyjarbók (Veturliði Oskarsson 2003, 281).
The use of the noun máltíð indicates that the poem may be written in late 1300s.

Digtets stil og indhold

 

Eddadigtene hentyder ofte til skikkelser, hændelser eller ting i gudeverdenen frem for at forklare disse. Men Bugge kan have ret i, at dette digts udtryk i særlig grad forekommer kunstlede og søgte. Der bruges i Hrafnagaldur Óðins navne og ord, som ellers forekommer sjældent, og det ikke bare i eddadigtningen. Digtet er præget af indforståethed eller uforståelighed bl.a. på grund af kenninger i langt højere grad end de andre eddadigte, hvilket kan skyldes, at digteren eller skriveren har oplevet ‘eddagenren’ som svært tilgængelig og obskur.

Ofte er der med eddadigtene tale om forskellig form for vidensdigtning. Der opregnes gnomisk visdom, runevisdom, viden om den mytiske verden generelt eller om fremtiden. I de digte, hvor guderne mangler viden, Baldrs draumar og Völuspá, er det Odin, der drager ud for at skaffe den. Hrafnagaldur Óðins er også et vidensdigt, men det synes at vende op og ned på de konventioner, som vidensdigtene ellers opfylder: Odin drager ikke afsted selv. Efter at en tilsyneladende ildevarslende drøm er beskrevet, sender han en delegation, Heimdal, Loke og måske Bragi, afsted til Idun i underverdenen (?) for at forhøre sig om fremtiden, men hun kan intet svare, græder og bliver kraftløs.16 Loke og Heimdal vender tilbage til guderne med hverken svar eller løsning, og sådan munder digtet ud: Guderne går til ro for natten med håbet om, at de kan udtænke en løsning i løbet af natten. I dets overleverede form slutter digtet, da dagen gryer.

Jeg anser det for sandsynligt, at digtets slutning mangler, men at vi derimod har begyndelsen af digtet bevaret. I digtets overleverede form præsenteres fremtiden ikke, som i Völuspá eller Baldrs draumar. Underverdensfærden i forbindelse med vidensanskaffelse og den ildevarslende drøm er ikke i uoverensstemmelse med de øvrige eddadigte, men rejsens manglende resultat er det derimod. Måske har digtet skullet fungere som en kommentar til de eksisterende vidensdigte, særligt Völuspá, hvor Odin indhenter viden. I profetiske eddadigte er der, som omtalt, et tragisk element i den viden, som Odin får: I Völuspá fremmanes Ragnarok, i Baldrs draumar Balders død. Men vi ser, som bekendt, ikke gudernes reaktioner på disse hændelser i digtene. Det ser vi derimod i Hrafnagaldur Óðins: Idun begynder at græde, og de magtesløse guder kender ingen udvej på de problemer, som tilsyneladende voldte gråden, og som de ikke selv kender. Parallellerne til Völuspá peger på, at Hrafnagaldur Óðins kan være digtet ud fra et kendskab til dette digt, som jo også betoner de ældste hedenske guders undergang. Måske skal digtet beskrive guderne, som står over for deres uafvendelige undergang. Hvis dette er rigtigt, kan digtet være styret af en kristen tanke. I givet fald ser man i Hrafnagaldur Óðins genbrug af hedensk materiale i en kristen kontekst. En sådan brug af hedensk materiale er velkendt i tekster fra højmiddelalderens og senmiddelalderens Island. I Flateyjarbók, fra ca. 1387-95, ser man fx en stor interesse for det hedenske, men altid fra et kristent perspektiv. Hrafnagaldur Óðins kan måske stamme fra et lignende miljø. Det er derimod svært at begribe motivet for en sådan brug af hedensk materiale i et antikvarisk digt fra 1600-tallet.

The Poem's Style and Content


Eddic poems often allude to the characters, events or things in the world of the gods rather than explain them. But Bugge may be right that this poem's expressions in particular seem artistic and affected. Hrafnagaldur Odins uses names and words that otherwise rarely occur, and not just in the Edda. The poem is characterized by misunderstanding or incomprehensibility, in part because of its use of kennings, far more than the other Edda poems, which may be due to the poet or writer seeing the 'Edda  genre' as inaccessible and obscure.

Eddic poems often talk about different types of knowledge poetry. They list gnomic  wisdom, rune wisdom, knowledge of the mythical world in general or about the future. In the poems, where the gods lack the knowledge, Baldr draumar and Völuspá, it is Odin, who sets out to obtain it. Hrafnagaldur Odins is also a knowledge poem, but it seems to turn  the conventions upside down that knowledge poems otherwise meet: Odin does not go himself. After a seemingly ominous dream is described, he sends a delegation Heimdal, Loki and perhaps Bragi, off to Idun in the underworld (?)* To inquire about the future, but she cannot answer. She cries and is powerless.16 Loki and Heimdall return to the gods with no answer or solution, and so the poem ends like this: The gods go to bed for the night with the hope that they can devise a solution overnight. In its present form  the poem ends as the day dawns.

I consider it likely that the poem's end is missing, and therefore that we have the beginning of the poem preserved. In the poem's present form, the future is not presented, as in Völuspá or Baldurs draumar. An underworld journey associated with knowledge acquisition and an ominous dream is not inconsistent with the other Edda poems, but the journey's missing result is the contrast. Perhaps the poem was intended to act as a commentary on the existing knowledge poems, especially Völuspá where Odin obtains knowledge. In prophetic Eddic poems, there is, as mentioned, a tragic element in the knowledge that Odin gets: In Völuspá, Ragnarok is invoked, in Baldrs draumar Balder's death. But, as you know, we  do not see the gods' reactions to these events in the poem. We see this contrast in Hrafnagaldur Odins: Idun starts to cry, and the powerless gods know no way out of the problems that apparently caused her tears, which they do not even know. The parallels to Völuspá suggest that Hrafnagaldur Odins may be composed from a knowledge of this poem, which also emphasizes the doom of the oldest pagan gods. Perhaps the poem describes the gods, who are facing their inevitable doom. If this is true, then the poem will be governed by a Christian idea. In certain places in Hrafnagaldur Óðins one sees reuse of pagan material in a Christian context. Such use of pagan material is well known in texts from the high Middle Ages and late Middle Ages Iceland. In Flateyjarbók, from approx. 1387-95, we see a great interest in the pagan, but always from a Christian perspective. Hrafnagaldur Odin can perhaps come from a similar environment. Instead, it is difficult to comprehend the motive for such a use of pagan material in an antiquarian poem from the 1600s.

Digtets titel


Brugen af substantivet forspjall i titlen Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð afslører, at den fulde titel ikke kan stamme fra middelalderen. Tanken om et indledende digt synes også at tilhøre en kultur med bogtryk, jf. fx Árni Magnússons dróttkvætt digt til hæder for Thomas Bartholin i indledningen til Antiqvitatum Danicarum libri tres fra 1689. Fritzner har ikke substantivet forspjall, men angiver betydningen ‘Tale, Fortælling’ for substantivet spjall. For substantivet forspell giver han betydningen ‘tungt tab’.17 Det ældste eksempel på forspjall, som man finder i Orðabók Háskóla Íslands, er fra 1649. Ordet findes i en strofe i Ævidrápa Jóns lærða Guðmundssonar: Forspjall lítið / framan til ljóða / fyrir lesandann / eg læt hér vera (‘En lille fortale / foran ved digtet / for læseren / jeg lader være her’). Jón Guðmundsson var blandt de islændinge, som afskrev middelalderlige håndskrifter og udarbejdede kommentarer til Islands gamle litteratur. Blandt andet afskrev han Codex Upsaliensis af Snorris Edda, og det er muligt, at han også skrev kommentarer til Völuspá. I udgaven af dette digt i forbindelse med Resens Edda henvises der til Jón Guðmundsson (Einar G. Pétursson 1998, 133-134). Den sammenhæng, som Jón Guðmundsson anvender ordet forspjall i, kan minde om Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð. Digtet præsenteres som et digt, der skal skabe en indledning eller optakt til noget andet. Måske er brugen af forspjall i titlen Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð inspireret af Jóns ævidrápa. Der er imidlertid intet til hinder for, at et eksisterende (måske navnløst) digt på et tidspunkt i overleveringen er blevet tildelt en yngre titel.


Den problematiske datering af eddadigte

 

Bjarne Fidjestøl evaluerede dateringer af eddadigte frem til Jan de Vries og undersøgte nogle af dateringskriterierne. Han nåede dog ikke før sin død at lægge sidste hånd på kapitlerne om stilistiske dateringskriterier eller skrive den endelige konklusion. Fidjestøl undersøgte, hvilke kriterier man kunne lægge til grund for en datering bagud for eddadigtenes skriftlige overlevering ud fra den præmis, at de fleste eddadigte er mundtligt traderede. Men han konstaterede, at ‘[...] for the Eddic poems as extant texts [...] there is no fundamental problem, and in any case the dating of the manuscript provides us with a useful dating ante quem’ (Fidjestøl 1999, 196). Han konstaterede videre, at man skulle rette sine dateringsforsøg mod ‘tekster’ og ikke deres indhold (Fidjestøl 1999, 197). Til trods for opmærksomheden mod teksten som helhed, mente han imidlertid, at obsolete former må veje tungere end yngre som dateringskriterier, men han peger samtidig på muligheden for, at der kan være tale om bevidst arkaisering (Fidjestøl 1999, 237-238). Fidjestøl fandt ingen løsning på, hvordan man kan datere et samlet digt eller tekst bagud for nedskriften. Det er måske værd at bemærke, at han desværre ikke tager stilling til Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð i gennemgangen af de forskellige dateringskriterier i forbindelse med de enkelte digte — og det endda efter at have nævnt det indtil flere gange i sin forskningshistoriske oversigt.
Jón Helgasons holdning til eddadigtene var, at deres overleverede form må betragtes som den eneste rigtige, fordi digtenes oprindelige skikkelse er tabt (1953, 31). Således forholder det sig også med Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsjóð. Digtets oprindelige skikkelse (hvis det har fandtes i en anden skikkelse, end den vi kender i dag) er ukendt for os. Men Hrafnagaldur Óðins / Forpjallsljóð bør ikke udsættes for større skepsis end for eksempel Fjölsvinnsmál og Sólarljóð (som også kun er bevaret i eftermiddelalderlige håndskrifter). Digtet i dets overleverede form kan være en gyldig (omend besværlig) kilde til islandsk middelalder.

The Poem's Title

The use of the noun forspjall in the title Hrafnagaldur Óðinn/Forspjallsljóð reveals that the full title cannot come from the Middle Ages. The idea of ​​an introductory poem also seems to belong to a culture with the printing press, see for example Árni Magnússon dróttkvætt poem for the glory of Thomas Bartholin in the introduction to Antiqvitatum Danicarum Libri from 1689. Fritzner has no noun forspjall, but indicates the meaning 'tale, story' for the noun spjall. For the noun forspell he gives the meaning 'heavy losses'.17 The oldest example of forspjall that you find in Orðabók Háskóla Island are from 1649. The word is in a stanza in  Jón lærða Guðmundssonar's Ævidrápa: Forspjall lítið / framan to ljóða / fyrir lesandann / oak læt here vera ('A little preface / in front of the poem / for the reader / I place here'). Jón Gudmundsson was among the Icelanders, who copied the medieval manuscripts and prepared comments on Iceland's ancient literature. Among other things he transcribed  Codex Upsaliensis of Snorri's Edda, and it is possible that he also wrote comments on Völuspá. In the version of this poem in Resen's Edda, he refers to Jón Gudmundsson (Einar G. Pétursson 1998, 133-134). The context in which Jón Gudmundsson uses the word in forspjall is reminiscent of Hrafnagaldur Óðins/ Forspjallsljóð. The poem is presented as a poem, to serve as an introduction or prelude to something else. Perhaps the use of forspjall in the title Hrafnagaldur Óðins/ Forspjallsljóð was inspired by Jón's Ævidrápa. However, there is nothing to prevent an existing (perhaps nameless) poem at the time of transcription to have been awarded a younger title.

The Problematic Dating of the Eddic poems

Bjarne Fidjestøl evaluated datings of the Eddic poems up to that of Jan de Vries and investigated some of the dating criteria. He did not, however, before his death, put the finishing touches on the chapters on stylistic dating criteria or write a final conclusion. Fidjestøl researched what criteria one could use as the basis for dating back an Eddic poems' written source from the premise that most of the Edda poems are orally transmitted. But he found that ‘[...] for the Eddic poems as extant texts [...] there is no fundamental problem, and in any case the dating of the manuscript provides us with a useful dating ante quem’ (Fidjestøl 1999, 196).  He also noted that one should correct his own dating attempts against 'texts' and not their content (Fidjestøl 1999, 197). Despite his attention to the text as a whole, he believed, however, that obsolete forms may outweigh younger ones as dating criteria, but he also points to the possibility that there may be no conscious archiacizing (Fidjestøl 1999, 237-238). Fidjestøl found no solution of  how to date a single poem or text beyond the record. It is perhaps worth noting that he unfortunately does not address Hrafnagaldur Óðinn/Forspjallsljóð in the study of various dating criteria related to the individual poems - even after mentioning it several times in his research historical overview.

Jón Helga's attitude to Eddic poems was that their traditional form must be considered the only true one because the poems' original state is lost (1953, 31). This is also the case with Hrafnagaldur Óðins/ Forspjallsjóð. The poem's original form (if it has existed in a different shape other than the one we know today) is unknown to us. But Hrafnagaldur Óðins/ Forpjallsljóð should not be exposed to greater skepticism than for example Fjölsvinnsmál and Sólarljóð (which are also preserved only in post-medieval manuscripts). The poem in its surviving form may be a valid (albeit cumbersome) source from the Icelandic Middle Ages.

Footnotes:

 
1 Af pladshensyn begrænser jeg mig i dette paper til en omtale af den nyere forskning i og overleveringen af Hrafnagaldur Óðins og diskuterer grundlag for datering af digtet. I mit foredrag på sagakonferencen i Durham kommer jeg nærmere ind på digtets indhold.
2 Jævnfør Fidjestøl 1999, 58. Grundtvig var fortaler for digtets høje alder i sin mytologi fra 1808: '[digtet] troes i Almindelighed at være meget nyt, både for Stilens Skyld og fordi det mangler i de ældste Afskrifter. Dette beviser imidlertid intet, da dets Stil endnu mindre ligner den ny end den gamle, og dets tætte Sluttelse til aserne peger ganske bestemt hen på en ægte Hedning som Forfatter.' Grundtvig 1808, 8.
3 Bugge nævner eksempelvis, at hveim bruges som relativt pronomen i strofe 13. En række ord, mener Bugge, anvendes under inspiration fra Snorris Edda og Völuspá (bl. a. hörgr (str. 20) og hárbaðmr (str.7). Hárbaðmr er if. Bugge tilsyneladende fremkommet på grund af en skrivefejl i Völuspá i Codex Regius, som Hrafnagaldur Óðins forfatter har misforstået som 'hårtræet'. Af sproglige fejl nævner Bugge máttk (str. 2). Derudover nævner han genitiven -þollar (str. 25), nom. -þollr, som har genitiven -þolls.
4 Dette er i øvrigt også Bugges holdning til digtet et andet sted i hans eddaudgave (Bugge 1867, 140). Se Jónas Kristjánsson 2002, 6.
5 Digtets første udgiver, Guðmundur Magnússon, mente faktisk, at digtet både manglede begyndelse og slutning, mens Finnur Magnússon, i sin oversættelse af eddadigtene (1822, 2: 209, 213) mente, at en del af digtet er gået tabt. I digtets tabte strofer forestiller man sig at kunne finde forklaringen på digtets ellers uforklarlige hovedtitel. Jævnfør Jónas Kristjánsson 2002,

6 Ifølge dem kan 'the grammatical errors [...] be the result of scribal guesswork'. Eysteinn Björnsson har givet mig lov til at referere til deres diskussion. Deres arbejde med digtet førte frem til opførelsen af kor- og orkesterværket 'Hrafnagaldur Óðins' ved Listahátíð í Reykjavík 2002.
7 ævnfør Rydberg 1886, 1: 337. Rydbergs mytologiske værk udkom 1886-1889 og fik hverken betydning for samtidens forskning eller kunst. Han opstillede en kronologi for den mytiske verden og pegede på ligheder mellem indoiranske og nordiske myter.
8 Jónas Kristjánsson anser følgende for at være optaget fra Völuspá i Codex Regius: Hrafn 1: elur íviðjur / Vsp 2: níu íviðjur; Hrafn 5: Vitið enn eða hvat? / Vsp's gentagne: Vituð ér enn eða hvat?; Hrafn 7: hárbaðms / Vsp 19: hárbaðmr; Hrafn 12: Né mun mælti, né mál knátti / Vsp 5: Sól þat né vissi [...] stjörnur þat né vissi [...] máni þat né vissi; Hrafn 13: Einn kemur austan / Vsp 50: Hrymr ekr austan; Hrafn 13: mæran of Miðgarð / Vsp 4: þeir er Miðgarð mæran skópu; Hrafn 19: sjöt Sæhrímni saddisk rakna / Vsp 41: rýðr ragna sjöt rauðum dreyra; Hrafn 23: gengu frá gildi goðin kvöddu / Vsp 23: þá gengu regin öll á rökstóla [...] eða skyldu goðin öll gildi eiga; Hrafn 25: Jörmungrundar í jódýr nyrðra / Vsp 5: Sól varp sunnan sinni Mána hendi inni hœgri of himinjódýr.
9 Jf. Jón Jóhannesson 1956, viij.
10 'Handrit Jóns […] ber þess merki að forritið hefur þá þegar verið skert og torlesið á köflum, og texti Jóns er víða spilltur og sums staðar óskiljanlegur'. Stefán Karlsson 1983, clx.
11 Angående vokalkvantitet, se nærmere Kristján Árnasons afhandling Quantity in Historical Phonology: Icelandic and Related Cases, 1980. Her undersøgte han dróttkvætt og rímur for at datere, hvornår ændringen i det islandske vokalsystem fandt sted. Ændringen begynder i 1400- eller 1500-tallet, men i digtning fra den sidste halvdel af 1600-tallet og 1700-tallet har Kristján Árnason fundet eksempler på det gamle system. Derfor antager han, at det nye kvantitets-system måske ikke var fuldstændigt etableret før begyndelsen af 1700-tallet (Kristján Árnason 1980, 97-121, 127-145, 159-60).
12  hypotese stemmer på nogle punkter overens med den danske litterat og oversætter Sandvigs formodning, at digtet 'bestaaer af lutter usammenhængende Stæder, som en Elsker af Digtekunsten har excerperet af et større Digt' (Sandvig 1783, 1: 4r-4v). Udover de nævnte forskere har Aðalheiður Guðmundsdóttir set på varulvemotivet i str. 8 i Hrafnagaldur Óðins. Hun har ikke foreslået en datering for digtet, men peget på, at varulvemotivet i digtet er i overensstemmelse med samme motiv i middelalderlige norrøne kilder (Aðalheiður Guðmundsdóttir (udg.) 2001, cxxiv, cciv).
13 Eysteinn Björnsson og Reaves havde lagt en liste over håndskrifterne på nettet, som nu er fjernet. De oplyste, at de kun havde set fotografier af Holm papp 15 8vo, Holm papp 57 fol og NKS 1109 fol. I Bugges udgave nævnes ikke NKS 1870 4to, Thott 773 a fol, Thott 1491 4to, Thott 1492 4to og KB Add 4to.
14 Som eksempler på arkaisering kan nævnes udeladelse af svarbhakti-vokal, /vá/ i stedet for /vo/ og /e/ i stedet for /i/ i bøjningsendelser. Dertil findes negationsformer (fx mangi og farattu, str. 5 og 7) osv.
15 Ifølge Peter Jorgensen, skal en islandsk student i København, Þorlákur Magnússon Ísfiord, have foretaget denne sagaforfalskning i 1774-1776. Skriveren påstod, at sagaen var en afskrift af et håndskrift fra 1200-tallet, og solgte den sandsynligvis til den aldrende og da halvblinde Bernhard Møllmann, som var professor ved Københavns Universitet, kongelig historiograf og bibliotekar for Det kongelige bibliotek i København (Jorgensen 1977).
16 I de ældste håndskrifter er Hrafnagaldur Óðins placeret som indledningsdigt til Völuspá, men der er intet i dette digt, der indikerer, at det skulle være Idun, som spår om verdens fortid og fremtid. Opfattelsen af, at digtet er skabt med det formål at danne indledning til et andet digt, kan være yngre end selve digtet. Jævnfør min diskussion af digtets titel nedenfor.
17 Fritzner 1954 [1883-1896], 2: 462. Han henviser kun til én kilde, Guðrúnarkviða 1, str. 4. I ONPs seddelsamling er der if. Simonetta Battista ingen sedler på forspjall
eller forspell.

Footnotes:

1 For space reasons I restrict myself in this paper to a discussion of recent research and delivery of Hrafnagaldur Odin and discuss the basis for dating the poem. In my lecture at Saga Conference in Durham I will elaborate on the poem's content.

2 See Fidjestøl 1999, 58. Grundtvig was a proponent of the poem's age in his mythology from 1808: '[the poem] is believed generally to be very new, both because of its style and because it is missing in the oldest transcripts. This proves nothing, however, because its style is even less similar to the new than the old, and its close slant toward the Aesir certainly points to a real heathen as an author. ' Grundtvig 1808, 8
3 Bugge stated, for instance, that hveim is used as a relative pronoun in verse 13. A series of words, says Bugge, used under influence from Snorri's Edda and Völuspá (among others: hörgr (str 20) and hárbaðmr (str. 7). Hárbaðmr Bugge believes apparently emerged because of a clerical error in Völuspá in Codex Regius, which Hrafnagaldur Óðinn author has misunderstood as 'hårtræet' ['hair-tree']. For linguistic errors, Bugge mentions máttk (str. 2). In addition, he mentions genitive -þollar (str. 25), nom. þollr- which has the gentitive -þolls.
4 This is indeed Bugge's attitude to the poem in other places in his Edda edition (Bugge 1867, 140). See Jónas Kristjánsson 2002, 6.
5 The poem's first publisher Guðmundur Magnússon, actually believed that the poem lacked both the beginning and end, while Finnur Magnússon, in his translation of the Eddic poems (1822, 2: 209, 213) believed that a portion of the poem is lost. In the poem's lost stanzas  one imagines being able to find the explanation of the poem's otherwise inexplicable main title. Refer Jónas Kristjánsson 2002, 6
6 According to them 'the grammatical errors [...] are the result of scribal guess work'. Eysteinn Björnsson has given me permission to refer to their discussion. Their work with the poem led to the construction of the choral and orchestral work 'Hrafnagaldur Odin' with Listahátíð í Reykjavík the 2002.
7 Refer to Rydberg 1886, 1: 337 Rydberg's mythological work appeared in 1886-1889 and had no impact on contemporary research or the arts. He drew up a chronology of the mythical world, pointing to similarities between Indo-Iranian and Nordic myths.
8 Jónas Kristjánsson considers the following to be adopted from Völuspá in Codex Regius: Hrafn. 1: elur íviðjur / Vsp 2: níu íviðjur; Hrafn 5: Vitið enn eða hvat? / Vsp's penetrating: Vituð ér enn eða hvat?; Hrafn 7: hárbaðms / Vsp 19: hárbaðmr; Hrafn 12: Né mun mælti, né mál knátti / Vsp 5: Sól þat né vissi [...] stjörnur þat né vissi [...] máni þat né vissi; Hrafn 13: Einn kemur austan / Vsp 50: Hrymr ekr austan; Hrafn 13: mæran of Miðgarð / Vsp 4: þeir er Miðgarð mæran skópu; Hrafn 19: sjöt Sæhrímni saddisk rakna / Vsp 41: rýðr ragna sjöt rauðum dreyra; Hrafn 23: gengu frá gildi goðin kvöddu / Vsp 23: þá gengu regin öll á rökstóla [...] eða skyldu goðin öll gildi eiga; Hrafn 25: Jörmungrundar í jódýr nyrðra / Vsp 5: Sól varp sunnan sinni Mána hendi inni hœgri of himinjódýr.
9 See Jón Jóhannesson 1956, VIIj.
10 'Handrit Jóns […] ber þess merki að forritið hefur þá þegar verið skert og torlesið á köflum, og texti Jóns er víða spilltur og sums staðar óskiljanlegur'. Stefán Karlsson 1983, clx.
11 Regarding vowel quantity, see Kristján Arnason's thesis 'Quantity in Historical Phonology: Icelandic and Related Cases,' 1980. Here he studied dróttkvætt and rimur for the dates when the change in the Icelandic vowel system took place. The change began in the 14th or 15th century, but, in poetry from the last half of the 16th and 17th centuries, Kristján Árnason found examples of the old system. Therefore, he assumes that the new quantity system may not have been completely established before the beginning of the 17th century (Kristján Árnason 1980, 97-121, 127-145, 159-60).
12 This assumption would consistently correspond in some ways  with the Danish literary figure and translator Sandvig's assumption that the poem "consists of nothing but unconnected pieces, as a lover of poetry has excerpts from a larger poem' (Sandvig 1783, 1: 4r-4v). Besides these researchers,  Aðalheiður Guðmundsdóttir saw a werewolf motif in str 8 of Hrafnagaldur Odin. She has not suggested a date for the poem, but pointed out that the werewolf motif in the poem is consistent with the same motif in medieval Norse sources (Aðalheiður Guðmundsdóttir (ed.) 2001, cxxiv, cciv).
13 Eysteinn Björnsson and Reaves had placed a list of the manuscripts on the web, which has since been removed. They indicated that they had only seen photographs of Holm Papp 15 8vo, Holm Papp 57 folio and NKS 1109 folio. In Bugge's edition, he does not mention NKS 1870 4to, Thott 773 a fol, Thott 1491 4to, 1492 4to Thott and KB Add 4to.
14 Examples of archiacizing include omission of the epenthesis-vowel, /vá/ instead of /vo/ and /e/ instead of /i/ in endings. In addition, there exist negation forms (e.g. mangi and farattu, strs. 5 and 7), etc.
15 According to Peter Jorgensen, an Icelandic student in Copenhagen, Magnússon Þorlákur Ísfiord, made this saga forgery in 1774-1776. The writer claimed that the saga was a transcript of a manuscript from the 1200s and probably sold it  to the aging and then half-blind Bernhard Møllmann, who was professor at Copenhagen University, Royal Historian and librarian of the Royal Library in Copenhagen (Jorgensen 1977).
16 In the oldest manuscripts Hrafnagaldur Óðins is placed as the opening poem to Völuspá, but there is nothing in this poem, which indicates that it should be Idun, who predicts the world's past and future. The notion that the poem was created with the aim to provide an introduction to another poem, may be younger than the actual poem. Refer to my discussion of the poem's title below.
17 Fritzner 1954 [1883-1896], 2: 462. He refers only to one source Guðrúnarkviða 1, str. 4 In ONP's word-list, there is according to Simonetta Battista no notes on forspjall or forspell.

Additional commentary on Hrafnagaldur Óðins may be found HERE
A Study Guide is also available.

BIBLIOGRAFI
BIBLIOGRAPHY

Håndskrifter:
Manuscripts:
 
 
Holm papp 34 fol; Holm papp 57 fol; Holm papp 11 4to; Holm papp 15 8vo; KB Add 1866 4to; NKS 1108 fol; NKS 1109 fol; NKS 1111 fol; NKS 1866 4to; NKS 1870 4to; Thott 773 a fol; Thott 1491 4to; Thott 1492 4to
 
Litteratur:
Literature:
 
Aðalheiður Guðmundsdóttir (udg.) 2001. Úlfhams saga. SÁM: Rit 53. Reykjavík.
Bugge, Sophus (udg.) 1965 [1867]. Norrœn fornkvæði. Islandsk samling af folkelige oldtidsdigte om Nordens guder og heroer almindelig kaldet Sæmundar Edda hins fróða. S.l.
Einar G. Pétursson. 1998. Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða: Samantektir um skilning á Eddu og að fornu í þeirri gömlu norrænu kölluðust rúnir bæði ristingar og skrifelsi. Þættir úr fræðasögu 17. aldar. 1: Inngangur. SÁM: Rit 46. Reykjavík.
Eysteinn Björnsson & William P. Reaves (udg. og overs.). 12/5 2006. ‘Hrafnagaldur Óðins / Forspjallsljóð’.
http://www.hi.is/~eybjorn/ugm/hrg/hrg.html (*)
Finnur Magnússon. 1821-1823. Den ældre Edda: En Samling af de nordiske Folks ældste Sagn og Sange, ved Sæmund Sigfussön kaldet hin Frode. 4 bd. København.
Fritzner, Johan. 1954 [1883-1896]. Ordbog over det gamle norske sprog. Nytt uforandret opptrykk av 2. utgave. 3 bd. Oslo.
Grundtvig, N. F. S. 1808. Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer. København.
Guðmundur Magnússon (udg.). 1787. ‘Hrafna-galdr Óþins’. I: Edda Sæmundar hinns fróda. Edda Rhytmica seu antiqvior, vulgo Sæmundina dicta. København, 1: 199-232.
Johansson, Karl G. 2005. ‘Översättning och originalspråkstekst i handskriftstraderingens våld — Merlínuspá och Völuspá i Hauksbók’. I: S. Kramarz-Bein (red.), Neue Ansätzte in der Mittelalterphilologie. Nye veier i middelalderfilologien: Akten der skandinavistischen Arbeitstagung in Münster vom 24. bis 26. Oktober 2002. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik 55. Frankfurt am Main o.fl.st., 97-113.
Jón Helgason. 1953. ‘Norges og Islands digtning’. I: Sigurður Nordal (red.), Litteraturhistorie. B: Norge og Island. Nordisk kultur VIII: B. Stokholm o.fl.st., 3-179.
Jón Jóhannesson. 1956. ‘Formáli’. I: Jón Jóhannesson (udg.), Íslendingabók Ara fróða. AM. 113a and 113b, fol. University of Iceland, Reykjavík, v-xiij.
Jónas Kristjánsson. 2002. ‘Hrafnagaldur Óðins — Forspjallsljóð: Fornkvæði reist úr ösku’. Lesbók Morgunblaðsins 27/4 2002, 4-6.
Jón Margeirsson (udg.) 1975. ‘Bréf Árna Magnússonar til Íslands 1729 og fleiri skjöl hans í Ríkisskjalasafni Dana’. Opuscula 5, 123-180.
Jorgensen, Peter. 1977. ‘Hafgeirs saga flateyings: An Eighteenth-Century Forgery’. Journal of English and Germanic Philology LXXVI, 155-164.
Kristján Árnason. 1980. Orality in Historical Phonology: Icelandic and Related Cases. Cambridge.
Kristján Árnason. 2002. ‘Hljóðdvöl’ í Hrafnagaldri Óðins’. Lesbók Morgunblaðsins 25/5 2002, 11.
Rydberg, Viktor. 1886-1889. Undersökningar i germanisk mythologi. 2 bd. Stockholm.
Sandvig, B. C. 1783-1785. Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda. 2 bd. København.
Stefán Karlsson. 1983. ‘Inngangur’. Stefán Karlsson (udg.): Guðmundar sögur biskups I. Ævi Guðmundar biskups. Guðmundar saga A. EA B 6. København 1983, xv-clxxv.
Sveinbjörn Rafnsson. 1999. ‘Merlínuspá og Völuspá í sögulegu samhengi’. Skírnir 173: 377-419.
Veturliði Óskarsson. 2003. Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500. Bibliotheca Arnamagnæana XLIII. København.

 

 


[
HOME] [BACK]